GAZETELERDENEVAR.COM  -   ALYANSTV.COM   -   ZAMANEBEBEK.COM   -   TURHOST.COM               Lig TV izle   -   Dizi izle

ULUDA? ÜN?VERS?TES?

 • Adres: Uluda? Üniversitesi 16059 Görükle - BURSA
 • Telefon: 0 224 294 06 00
 • Fax: 0 224 294 06 29
 • Web: www.uludag.edu.tr

Ön Bilgiler

Akl?n ve bilimin öncülük etti?i, Atatürk'ün çizdi?i ça?da?, laik ve demokratik yolda, özgür dü?ünceli ve ki?isel sorumluluk duygular? geli?mi? ulusal de?erlere sayg?l? olarak kültürel ve tarihi de?erleri benimsemi?, ça?da? görünü?lü gençler yeti?tirmeyi amaç edinen üniversiteye ba?l? olarak, 10 Fakülte, 2 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulu, 1 Konservatuvar, 3 Enstitü, 18 Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi ve Rektörlü?e ba?l? olarak kurulan 5 bölüm bulunmaktad?r. 1970 y?l?nda ?stanbul Üniversitesi'ne ba?l? olarak kurulan Bursa T?p Fakültesi ile 1974 y?l?nda kurulan Bursa ?ktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Üniversitenin temelini olu?turmaktad?r.1975 y?l?nda yasal kurulu?unu gerçekle?tirerek Bursa Üniversitesi ad? alt?nda e?itim-ö?retim hizmetine ba?layan Üniversitenin ad?, 20 Temmuz 1982 Uluda? Üniversitesi olarak de?i?tirilmi?tir. T?p, ?ktisadi ve ?dari Bilimler, Mühendislik-Mimarl?k, Veteriner, Ziraat, E?itim Fakültesinin büyük bölümü ile Fen-Edebiyat Fakültesi, Sa?l?k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sa?l?k Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Enstitüler, Bölüm Ba?kanl?klar? ve Rektörlük merkez örgütü, ?ehir merkezine 18 Km. uzakl?ktaki 16.000 dönüm arazi üzerine kurulu ana yerle?im birimi olan Görükle Kampüsünde faaliyetlerini sürdürmektedir. E?itim Fakültesinin Güzel Sanatlar E?itimi Bölümü ve Devlet Konservatuar? 152 Evler Kampüsünde, ?lahiyat Fakültesi Fethiye Kampüsünde, Yabanc? Diller Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ali Osman Sönmez Kampüsünde hizmet vermektedir. Hukuk Fakültesi Gemlik'te, Güzel Sanatlar Fakültesi ise Mudanya'da hizmet vermektedir. Mustafakemalpa?a, Karacabey, ?negöl, ?znik, Yeni?ehir, Orhangazi, Gemlik, Orhaneli, Keles ilçelerinde bulunan yüksekokullar hizmetlerini isimlerini ald?klar? ilçelerde sürdürmektedirler. Üniversitede 2008?2009 akademik y?l? itibariyle ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora ö?rencisi olmak üzere toplam 42 443 ö?renci ö?renim görmekte, 574 ö?retim üyesi, 2249 di?er akademik personel, 1701 idari personel, 1907 i?çi hizmet vermektedir. Uluda? Üniversitesi ö?renci ve personelin sa?l?k sorunlar?na cevap veren Mediko Sosyal Merkezi, Sa?l?k Kültür ve Spor Dairesi'ne ba?l? olarak hizmet vermektedir. Cüzi bir ücret kar??l???nda te?his ve tedavileri yap?lan ö?rencilerin ilaç gereksinimleri anla?mal? eczanelerden kar??lanmaktad?r. Sa?l?k yönünden daha detayl? bir ara?t?rmaya gerek görülenler Üniversite Sa?l?k Uygulama ve Ara?t?rma Merkezi Hastanesine sevk edilmektedir. Uluda? Üniversitesi temel i?levi olan e?itim-ö?retimin yan? s?ra; ö?rencilerinin yeteneklerini geli?tirmek en mükemmel ortam? sa?lamak için olanaklar?n? zorlamaktad?r. Gençlerin uzun sürecek e?itimlerinin ba?lang?c?nda birbirlerini tan?malar? için düzenlenen organizasyonlarda maddi imkân sa?lamak, ö?rencilerin bo? vakitlerini de?erlendirmek ve sanat?n çe?itli dallar?nda faaliyet göstermeye te?vik etmek amac?yla yürütülen çal??malar, uzman ö?retim üyelerinin rehberli?inde çe?itli vesilelerle düzenlenen gün, gece ve haftalarda sergilenmektedir. Bu etkinlikler; Türk Halk Oyunlar?, Türk Halk ve Sanat Müzi?i, Pop Müzik Toplulu?u, Çok Sesli Koro, Modern Dans, Aerobik, Tiyatro, Sinema ve Uluda? Üniversitesi Senfoni Orkestras? çe?itli dinletiler vermektedir. Ayr?ca Bas?n Kulübü, Çevre Kulübü, Endüstri ?li?kileri Kulübü, Endüstri Mühendisli?i Toplulu?u, E?li Danslar Kulübü, Foto?rafç?l?k Kulübü, Kampç?l?k-Da?c?l?k-Trecking Kulübü,Su Alt? Kulübü, Satranç Kulübü, UB?AT (Uluda? Üniversitesi Bilimsel Ara?t?rma Toplulu?u) Kulübü'dür. Her y?l may?s ay?n?n ilk yar?s?nda Kültür Sanat ve Spor ?enli?i'nde ö?renciler bu etkinliklerini sergilemektedirler. Kampüslerdeki yemekhanelerde akademik, idari personel ve ö?renciler ucuz yemek imkânlar?na sahiptirler. Muhtaç ö?rencilere ücretsiz ö?le yeme?i verilmektedir. Yerle?ke içinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ba?l? ön-lisans ve lisans ö?renci yurdu ile TEV Rabia R?za Biçen yüksek-lisans ö?renci yurdu toplam 4.000 ö?renciyi bar?nd?rmaktad?r. Üniversitenin Güçlendirme Vakf? taraf?ndan 80 ba?ar?l? ö?renciye burs verilmektedir. Uluda? Üniversitesi tüm fakülte ve yüksekokullar?nda ö?rencilerin yararlanabilece?i kantin ve kafeteryalar hizmet vermektedir. Bunlar özel firmalar taraf?ndan i?letilmektedir. Uluda? Üniversitesi Spor Etkinlikleri, Beden E?itimi Bölüm Ba?kanl??? ve Sa?l?k Kültür ve Spor Daire Ba?kanl??? taraf?ndan organize edilmektedir. Beden E?itimi Bölüm Ba?kanl??? okutmanlar?n?n denetiminde her yar? y?l ücretsiz olarak eskrim, okçuluk, tenis, tekerlekli paten, güç geli?tirme, aerobik ve badminton kurslar? aç?lmaktad?r. Bu kurslar 2000 civar? ö?renci taraf?ndan takip edilmektedir. Ayr?ca Beden E?itimi Bölüm Ba?kanl??? taraf?ndan do?a yürüyü?leri, sokak basketbolu, futbol ve masa tenisi turnuvalar? düzenlenmektedir. Uluda? Üniversitesi, ö?rencilerin beden ve ruh sa?l?klar? için sportif etkinliklere önem vermektedir. Sportif etkinliklerin yap?labilmesi için her türlü alt yap? ve tesis mevcuttur. Bunlar, çim futbol sahas?, 2 toprak futbol sahas?, ???kland?r?lm?? 4 toprak tenis kortu, 2 asfalt tenis kortu, 2 kapal? tenis kortu, 5 aç?k asfalt basketbol sahas?, 4 kapal? spor salonu, atletizm pisti, kros parkuru, in?aat? devam eden kapal? yüzme havuzu ve tartan pisttir. Ulusal ve uluslararas? yap?lan sportif etkinliklerde; hentbol, basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi, güre?, atletizm, kros ve kayakta ö?renciler Üniversiteyi en iyi ?ekilde temsil etmektedirler. Bu Etkinlikler Üniversitenin spor okutmanlar?n?n haz?rlad?klar? programlar ile yürütülmektedir. Uluda? Üniversitesi Spor Kulübü kuruldu?undan bu yana basketbol, tenis, halter, binicilik, atletizm, eskirim, hentbol ve futbol dallar?nda faaliyet göstermektedir.Her y?l temmuz-a?ustos aylar?nda Beden E?itimi Bölüm Ba?kanl??? okutmanlar?n?n denetiminde E?itim Fakültesi Müzik ve Resim bölümü okutmanlar?n?n da katk?lar? ile 7-14 ya? grubundan sporcular için yaz okulu düzenlenmektedir.

Burs Veren Kurumlar

Üniversite ö?rencilerine ?Yüksek Ö?retim Kredi ve Yurtlar Kurum'u belirli say?da kontenjan ayr?lmakta ve belirli kriterlere uyan ö?rencilere burs verilmektedir. Üniversitede ö?renim görmekte olan özürlü ö?rencilere özel sektörden burs teminine Rektörlük arac?l?k etmektedir. Ayr?ca, ö?rencilere özel kurum, ?ah?s, vak?f ve dernekler burs vermektedir. Kar??l?kl? veya kar??l?ks?z olabilen bu burslarla ilgili ayr?nt?lar y?l içerisinde ö?renci i?lerinin ilan panolar?nda duyurulmaktad?r.

Üniversite Sağlık Hizmetleri

Fakültelerdeki Yeme-İçme Mekanları


ULUDA? ÜN?VERS?TES? FAKÜLTE VE PROGRAMLARI

E?itim Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • Almanca Ö?retmenli?i
  57D?L285.770
 • Almanca Ö?retmenli?i
  57D?L285.770
 • Bilgisayar ve Ö?retim Teknolojileri Ö?retmenli?i
  62SAY-1337.123
 • Bilgisayar ve Ö?retim Teknolojileri Ö?retmenli?i
  62SAY-1337.123
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö?retmenli?i
  72SÖZ-1349.090
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö?retmenli?i
  72SÖZ-1349.090
 • Fen Bilgisi Ö?retmenli?i
  52SAY-2301.854
 • Fen Bilgisi Ö?retmenli?i
  52SAY-2301.854
 • Frans?zca Ö?retmenli?i
  52D?L256.940
 • Frans?zca Ö?retmenli?i
  52D?L256.940
 • ?lkö?retim Matematik Ö?retmenli?i
  31SAY-2346.834
 • ?lkö?retim Matematik Ö?retmenli?i
  31SAY-2346.834
 • ?ngilizce Ö?retmenli?i
  164D?L338.538
 • ?ngilizce Ö?retmenli?i
  164D?L338.538
 • ?ngilizce Ö?retmenli?i (?Ö)
  164D?L323.040
 • ?ngilizce Ö?retmenli?i (?Ö)
  164D?L323.040
 • Okul Öncesi Ö?retmenli?i
  41EA-1341.182
 • Okul Öncesi Ö?retmenli?i
  41EA-1341.182
 • Rehberlik ve Psikolojik Dan??manl?k
  52EA-2329.483
 • Rehberlik ve Psikolojik Dan??manl?k
  52EA-2329.483
 • S?n?f Ö?retmenli?i
  113EA-2320.597
 • S?n?f Ö?retmenli?i
  113EA-2320.597
 • S?n?f Ö?retmenli?i (?Ö)
  113EA-2311.989
 • S?n?f Ö?retmenli?i (?Ö)
  113EA-2311.989
 • Sosyal Bilgiler Ö?retmenli?i
  41SÖZ-2317.146
 • Sosyal Bilgiler Ö?retmenli?i
  41SÖZ-2317.146
 • Türkçe Ö?retmenli?i
  62SÖZ-2339.486
 • Türkçe Ö?retmenli?i
  62SÖZ-2339.486
Fen-Edebiyat Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • Arkeoloji
  31EA-2276.125
 • Arkeoloji
  31EA-2276.125
 • Biyoloji
  72SAY-2267.593
 • Biyoloji
  72SAY-2267.593
 • Biyoloji (?Ö)
  72SAY-2251.338
 • Biyoloji (?Ö)
  72SAY-2251.338
 • Felsefe
  72EA-2282.143
 • Felsefe
  72EA-2282.143
 • Fizik
  72SAY-2250.694
 • Fizik
  72SAY-2250.694
 • Fizik (?Ö)
  72SAY-2215.530
 • Fizik (?Ö)
  72SAY-2215.530
 • Kimya
  82SAY-2276.853
 • Kimya
  82SAY-2276.853
 • Kimya (?Ö)
  82SAY-2259.486
 • Kimya (?Ö)
  82SAY-2259.486
 • Matematik
  82SAY-2307.029
 • Matematik
  82SAY-2307.029
 • Matematik (?Ö)
  82SAY-2292.963
 • Matematik (?Ö)
  82SAY-2292.963
 • Psikoloji
  62EA-2327.225
 • Psikoloji
  62EA-2327.225
 • Sanat Tarihi
  52SÖZ-2291.165
 • Sanat Tarihi
  52SÖZ-2291.165
 • Sosyoloji
  62EA-2299.839
 • Sosyoloji
  62EA-2299.839
 • Tarih
  72SÖZ-2302.393
 • Tarih
  72SÖZ-2302.393
 • Tarih (?Ö)
  72SÖZ-2297.679
 • Tarih (?Ö)
  72SÖZ-2297.679
 • Türk Dili ve Edebiyat?
  62SÖZ-2319.312
 • Türk Dili ve Edebiyat?
  62SÖZ-2319.312
 • Türk Dili ve Edebiyat? (?Ö)
  62SÖZ-2312.804
 • Türk Dili ve Edebiyat? (?Ö)
  62SÖZ-2312.804
Hukuk Fakültesi
 • Kont.TürT. Puan
 • Hukuk Fakültesi
  154EA-2332.066
 • Hukuk Fakültesi
  154EA-2332.066
?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • Çal??ma Ekonomisi ve Endüstri ?li?kileri
  103EA-2294.052
 • Çal??ma Ekonomisi ve Endüstri ?li?kileri
  103EA-2294.052
 • Çal??ma Ekonomisi ve Endüstri ?li?kileri (?Ö)
  103EA-2285.882
 • Çal??ma Ekonomisi ve Endüstri ?li?kileri (?Ö)
  103EA-2285.882
 • Ekonometri
  103EA-2294.919
 • Ekonometri
  103EA-2294.919
 • Ekonometri (?Ö)
  103EA-2282.154
 • Ekonometri (?Ö)
  103EA-2282.154
 • ?ktisat
  205EA-2294.129
 • ?ktisat
  205EA-2294.129
 • ?ktisat (?Ö)
  205EA-2283.394
 • ?ktisat (?Ö)
  205EA-2283.394
 • ??letme
  216EA-2296.684
 • ??letme
  216EA-2296.684
 • ??letme (?Ö)
  216EA-2287.587
 • ??letme (?Ö)
  216EA-2287.587
 • Kamu Yönetimi
  113EA-2302.992
 • Kamu Yönetimi
  113EA-2302.992
 • Kamu Yönetimi (?Ö)
  113EA-2292.346
 • Kamu Yönetimi (?Ö)
  113EA-2292.346
 • Maliye
  175EA-2296.848
 • Maliye
  175EA-2296.848
 • Maliye (?Ö)
  175EA-2285.289
 • Maliye (?Ö)
  175EA-2285.289
 • Uluslararas? ?li?kiler
  123EA-2309.234
 • Uluslararas? ?li?kiler
  123EA-2309.234
 • Uluslararas? ?li?kiler (?Ö)
  123EA-2298.838
 • Uluslararas? ?li?kiler (?Ö)
  123EA-2298.838
?lahiyat Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • ?lahiyat
  205SÖZ-1349.338
 • ?lahiyat
  205SÖZ-1349.338
 • ?lahiyat (?Ö)
  205SÖZ-1330.705
 • ?lahiyat (?Ö)
  205SÖZ-1330.705
Mühendislik-Mimarl?k Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • Çevre Mühendisli?i
  62SAY-2290.421
 • Çevre Mühendisli?i
  62SAY-2290.421
 • Elektronik Mühendisli?i
  82SAY-2324.658
 • Elektronik Mühendisli?i
  82SAY-2324.658
 • Elektronik Mühendisli?i (?Ö)
  82SAY-2313.462
 • Elektronik Mühendisli?i (?Ö)
  82SAY-2313.462
 • Endüstri Mühendisli?i
  52SAY-2333.418
 • Endüstri Mühendisli?i
  52SAY-2333.418
 • Makine Mühendisli?i
  103SAY-2323.097
 • Makine Mühendisli?i
  103SAY-2323.097
 • Makine Mühendisli?i (?Ö)
  103SAY-2314.010
 • Makine Mühendisli?i (?Ö)
  103SAY-2314.010
 • Mimarl?k
  52SAY-2332.761
 • Mimarl?k
  52SAY-2332.761
 • Tekstil Mühendisli?i
  93SAY-2276.545
 • Tekstil Mühendisli?i
  93SAY-2276.545
 • Tekstil Mühendisli?i (?Ö)
  93SAY-2260.216
 • Tekstil Mühendisli?i (?Ö)
  93SAY-2260.216
T?p Fakültesi
 • Kont.TürT. Puan
 • T?p Fakültesi
  221SAY-2357.291
 • T?p Fakültesi
  221SAY-2357.291
Veteriner Fakültesi
 • Kont.TürT. Puan
 • Veteriner Fakültesi
  123SAY-2289.597
 • Veteriner Fakültesi
  123SAY-2289.597
Ziraat Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • Bahçe Bitkileri
  31SAY-2262.826
 • Bahçe Bitkileri
  31SAY-2262.826
 • Bitki Koruma
  31SAY-2271.520
 • Bitki Koruma
  31SAY-2271.520
 • Biyosistem Mühendisli?i
  31SAY-2286.483
 • Biyosistem Mühendisli?i
  31SAY-2286.483
 • G?da Mühendisli?i
  62SAY-2316.315
 • G?da Mühendisli?i
  62SAY-2316.315
 • Tar?m Ekonomisi
  31EA-2275.433
 • Tar?m Ekonomisi
  31EA-2275.433
 • Tar?m Makineleri
  31SAY-2235.354
 • Tar?m Makineleri
  31SAY-2235.354
 • Tarla Bitkileri
  31SAY-2254.230
 • Tarla Bitkileri
  31SAY-2254.230
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
  31SAY-2249.122
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
  31SAY-2249.122
 • Zootekni
  31SAY-2242.814
 • Zootekni
  31SAY-2242.814
  Bursa Sa?l?k Yüksekokulu
 • Kont.TürT. Puan
 • Hem?irelik
  123SAY-1322.692
 • Hem?irelik
  123SAY-1322.692


REKLAM
REKLAM