GAZETELERDENEVAR.COM  -   ALYANSTV.COM   -   ZAMANEBEBEK.COM   -   TURHOST.COM               Lig TV izle   -   Dizi izle

GAZ?ANTEP ÜN?VERS?TES?

 • Adres: Kilis Yolu Üzeri P.K. 27310 ?ahinbey - GAZ?ANTEP
 • Telefon: 0 342 360 12 00
 • Fax: 0 342 360 10 13
 • Web: www.gantep.edu.tr

Ön Bilgiler

Gaziantep'te yüksek ö?retim faaliyetlerine 1973 y?l?nda Orta Do?u Teknik Üniversitesi'ne ba?l? Makine Mühendisli?i Bölümü ile ba?lanm?? olup, 1987 y?l?nda Gaziantep Üniversitesi'nin kurulmas?yla tüzel ki?ili?ini kazanm??t?r. Güneydo?u'nun en büyük, Türkiye'nin 6. büyük ?ehri ile ayn? ismi ta??yan Gaziantep Üniversitesi, 1077 Ö?retim Eleman?, 13500 Ö?rencisi, 10 fakülte, 3 yüksekokul, Türk Musikisi Devlet Konservatuvar? ve 9 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 13 ara?t?rma ve uygulama merkezi ve do?rudan Rektörlü?e ba?l? 5 bölümü ile Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri aras?ndad?r. Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birli?i Sokrates / Erasmus Program?nda yer almaktad?r. Bu program kapsam?nda ö?renciler, AB Üniversitelerinde ö?renci de?i?imi temelinde e?itim görmektedir. Murray State University (USA ), The University of Arizona (USA), The University of Arizona (USA), Ryerson University (Canada), University of Aleppo (Syria),Nort-Caucasus State Technical University (Russia) University of California, Davis (UC Davis), USA ile Erasmus d??? ikili anla?malar?m?z bulunmaktad?r. Gaziantep Üniversitesi'nde geli?mi? laboratuvarlar, kütüphane ve ö?rencilerin çok geni? yelpazede spor yapabilecekleri spor salonlar? ö?rencilere hizmet vermekte, Kültür Müdürlü?ü'nün modern binas?nda faaliyetlerini sürdüren 22 ö?renci kulübü, ö?rencilerin kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelere kat?lmalar?n? sa?lamaktad?r. 24 saat yay?n yapan Gaziantep Üniversitesi Radyosu (FM 94.4) ve tüm sosyal, kültürel etkinlikleri canl? olarak yay?nlayan Gaziantep Üniversitesi TV'si görsel ve i?itsel e?itim-ö?retim faaliyetlerine destek sa?lamaktad?r. Ö?rencilere yerle?ke içerisinde yer alan, güre? ve kondisyon salonlar?, masa tenisi, hal? ve çim futbol, atletizm sahalar?, aç?k yar? olimpik yüzme havuzu, 6 adet aç?k basketbol, 8 adet aç?k voleybol sahas?, 3 adet tenis kortu ve 2 adet 500'er seyirci kapasiteli, 3 adet ise tribünsüz antrenman spor salonlar?yla, sportif faaliyetlerde bulunma imkan? verilmektedir. Üniversiteye il d???ndan gelen ö?rencilerin Gaziantep Kampüsündeki bar?nma ihtiyaçlar?, Gaziantep Üniversitesi yerle?kesi içerisinde YURT-KUR'a ba?l? 3000 ö?renci kapasiteli yurtlar?ndan kar??lanmaktad?r. Yurtlarda ö?rencilerin yemek yiyebilece?i yemekhane ve kafeterya bulunmakta olup, bir adet kapal? spor salonu, bilardo salonu, kütüphane ve çama??rhane mevcuttur. Gaziantep Üniversitesi ö?rencilerinin ula??m sorunlar? bulunmamaktad?r. Üniversiteye her semtten belediye otobüsü, halk otobüsü ve dolmu? seferleri yap?lmaktad?r. Ö?rencilere indirimli ücret uygulanmaktad?r. E?itim-ö?retimin huzur ve güven ortam?nda gerçekle?tirildi?i parlayan y?ld?z Gaziantep Üniversitesi; ülkemiz gençlerine en iyi sosyal ve akademik hizmeti sunmay? temel ilke edinmi?tir.

Burs Veren Kurumlar

Üniversite Sağlık Hizmetleri

Fakültelerdeki Yeme-İçme Mekanları


GAZ?ANTEP ÜN?VERS?TES? FAKÜLTE VE PROGRAMLARI

Di? Hekimli?i Fakültesi
 • Kont.TürT. Puan
 • Di? Hekimli?i Fakültesi
  21SAY-2345.106
Fen-Edebiyat Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • Arkeoloji
  41EA-2265.466
 • Biyoloji
  62SAY-2249.652
 • Biyoloji (?Ö)
  62SAY-2231.592
 • ?ngiliz Dili ve Edebiyat?
  62D?L306.872
 • Matematik
  52SAY-2290.269
 • Matematik (?Ö)
  52SAY-2261.332
 • Sosyoloji
  52EA-2287.139
 • Tarih
  52SÖZ-2298.767
 • Tarih (?Ö)
  52SÖZ-2292.485
 • Türk Dili ve Edebiyat?
  72SÖZ-2314.259
 • Türk Dili ve Edebiyat? (?Ö)
  72SÖZ-2305.614
Gaziantep E?itim Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • ?lkö?retim Matematik Ö?retmenli?i
  77SAY-2331.142
 • Rehberlik ve Psikolojik Dan??manl?k
  31EA-2325.848
 • S?n?f Ö?retmenli?i
  52EA-2316.920
 • Türkçe Ö?retmenli?i
  77SÖZ-2330.107
?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • ?ktisat
  77EA-2285.024
 • ?ktisat (?Ö)
  77EA-2265.443
 • ??letme
  72EA-2292.148
 • ??letme (?Ö)
  72EA-2265.353
 • Uluslararas? Ticaret ve Lojistik
  52EA-2294.344
Mühendislik Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • Elektrik-Elektronik Mühendisli?i (?ngilizce)
  82SAY-2325.430
 • Elektrik-Elektronik Mühendisli?i (?ngilizce) (?Ö)
  82SAY-2311.679
 • Endüstri Mühendisli?i (?ngilizce)
  52SAY-2316.358
 • Fizik Mühendisli?i (?ngilizce)
  82SAY-2259.558
 • Fizik Mühendisli?i (?ngilizce) (?Ö)
  82SAY-2
 • G?da Mühendisli?i (?ngilizce)
  82SAY-2298.714
 • G?da Mühendisli?i (?ngilizce) (?Ö)
  82SAY-2282.885
 • ?n?aat Mühendisli?i (?ngilizce)
  72SAY-2309.290
 • ?n?aat Mühendisli?i (?ngilizce) (?Ö)
  72SAY-2297.629
 • Makine Mühendisli?i (?ngilizce)
  103SAY-2307.428
 • Makine Mühendisli?i (?ngilizce) (?Ö)
  103SAY-2290.483
 • Tekstil Mühendisli?i (?ngilizce)
  47SAY-2
T?p Fakültesi
 • Kont.TürT. Puan
 • T?p Fakültesi
  154SAY-2350.230
  Gaziantep Sa?l?k Yüksekokulu
 • Kont.TürT. Puan
 • Hem?irelik
  103SAY-1318.767


REKLAM
REKLAM