GAZETELERDENEVAR.COM  -   ALYANSTV.COM   -   ZAMANEBEBEK.COM   -   TURHOST.COM               Lig TV izle   -   Dizi izle

MARMARA ÜN?VERS?TES?

 • Adres: Göztepe Kampüsü 34722 Kad?köy - ?STANBUL
 • Telefon: 0 216 414 05 45 (pbx)
 • Fax: 0 216 346 20 96
 • Web: www.marmara.edu.tr

Ön Bilgiler

Marmara Üniversitesi, Türkiye'nin bilimsel birikimine 125 y?ll?k mazisi, 2900 civar?nda seçkin ö?retim eleman? ve 51.000'e yakla?an ö?renci say?s?yla ülkemizin, en büyük kenti olan ?stanbul'dan katk?da bulunmaya çal??an önemli, Türkiye'nin önde gelen yüksekö?retim kurumlar?ndan biridir. Dört dilde e?itim veren ?ktisadi ve ?dari Bilimler, Mühendislik, T?p, Eczac?l?k ve Di? Hekimli?i Fakülteleri'ni bünyesinde toplayan Marmara Üniversitesi, bu özelli?i ile Türkiye'nin tek polyglod (çok dilli) üniversitesi'dir. Marmara Üniversitesi, 1982'den sonra ya?anan aradan geçen tam 26 y?ll?k süreçte yeni birimlerin eklenmesi suretiyle h?zla büyümü?, ça?da? üniversite kimli?i içinde, 14 fakülte, 11 enstitü, 9 yüksekokul ve Rektörlü?e ba?l? 2 bölüm, 32 ara?t?rma ve uygulama merkezi ile e?itim-ö?retim ve ara?t?rma görevlerini sürdürmektedir. Ö?retim etkinliklerinin yan? s?ra, topluma yönelik hizmetlerini de geli?tiren üniversite, yay?n ve dan??manl?k çal??malar?na büyük önem vermekte; sanayi ötesi toplumlar?n bilgi toplumu niteli?i kazand??? yüzy?l?m?zda, toplum taleplerine uyum göstererek, ülkemizde ihtiyaç duyulan insan gücü ve teknolojinin geli?mesine katk?da bulunmakta; ekonomik, politik, kültürel ve benzeri sorunlara çözüm üretecek e?itim anlay??? ve ara?t?rmalar?yla, ülkemizi yurtiçi ve yurtd???nda onurla temsil etmektedir. Marmara Üniversitesi, aslî görevi olan e?itim ve ö?retimle beraber, Atatürk ?lke ve ?nk?laplar? do?rultusunda, demokratik ve kat?l?mc? bir ö?retimi amaç edinmekte, ö?rencileri bu hedefler do?rultusunda gelece?e haz?rlamaktad?r. Bunu yaparken, akademik kadrosunda ba?ar?l? hizmetler veren 567 profesör, 222 doçent, 581 yard?mc? doçent, 230 ö?retim görevlisi, 981 ara?t?rma görevlisi, 173 okutman, 69 uzman, toplam 2831 ö?retim eleman? ile 3 çevirmen, 1 e?itim-ö?retim planlamac?s?yla birlikte çal??makta; 1332 idari personeli, çe?itli birimlerde istihdam etmektedir. Mezunlar?, kamu ve özel sektör de, yurtiçi ya da yurtd???nda yahut kendi i?letmelerinin ba??nda, Üniversitenin ad?n? onurla ta??maktad?r. Hemen her alanda dünya standartlar?nda e?itim veren, yabanc? uyruklu ö?rencilere kap?s?n? açm??, uzun ve ba?ar?l? geçmi?inden güç alarak, h?zla, gelece?in ça?da? dünya üniversitesi haline gelen Marmara Üniversitesi, çe?itli bilimsel toplant?lara, kültür, sanat ve spor etkinliklerine özel önem vermekte; ulusal ve uluslararas? etkinliklere kat?lmakta veya bunlara ev sahipli?i yapmaktad?r. Yüksek ö?retim alan?, sanal e?itim, e-bilim ve e-ticaret, e-ö?renme, e-Türkiye, bilgi aktar?m teknolojileri, yüksek teknolojiler, bioteknoloji, enerji, malzeme bilimi ve benzeri gibi geli?im ifade eden tüm yeni terimler, daima üniversitenin gündeminde olup ilgili birimlerin e?itim ve ara?t?rma faaliyetlerinde hayat bulmaktad?r. Üniversite Avrupa Üniversiteler Birli?i'nin (EUA)'nin, Türkiye'de de?erlendirmeye ald??? nadir üniversitelerden biridir. Mühendislik Fakültesi, uluslararas? ABET çal??malar?n? sürdürmektedir. ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa'da i?letme ve ekonomi e?itiminde akreditasyon yapan EQUIS de?erlendirmesine girme haz?rl?klar? içindedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü, k?sa ad? "EFMD" olan Avrupa Yönetim Geli?tirme Kurulu'na (European Foundation for Management Development) kurumsal üye olarak kabul edilmi?tir. Üniversite, birçok yabanc? üniversite ile ö?retim üyesi mübadelesini de içeren ara?t?rma ve e?itim protokolleri yapm?? bulunmaktad?r.

Burs Veren Kurumlar

Üniversite Sağlık Hizmetleri

Fakültelerdeki Yeme-İçme Mekanları


MARMARA ÜN?VERS?TES? FAKÜLTE VE PROGRAMLARI

Atatürk E?itim Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • Almanca Ö?retmenli?i
  62D?L
 • Almanca Ö?retmenli?i
  62D?L
 • Bilgisayar ve Ö?retim Teknolojileri Ö?retmenli?i
  52SAY-1346.310
 • Bilgisayar ve Ö?retim Teknolojileri Ö?retmenli?i
  52SAY-1346.310
 • Bilgisayar ve Ö?retim Teknolojileri Ö?retmenli?i (?Ö)
  52SAY-1336.030
 • Bilgisayar ve Ö?retim Teknolojileri Ö?retmenli?i (?Ö)
  52SAY-1336.030
 • Biyoloji Ö?retmenli?i
  41SAY-2289.975
 • Biyoloji Ö?retmenli?i
  41SAY-2289.975
 • Co?rafya Ö?retmenli?i
  41SÖZ-2327.465
 • Co?rafya Ö?retmenli?i
  41SÖZ-2327.465
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö?retmenli?i
  62SÖZ-1358.743
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö?retmenli?i
  62SÖZ-1358.743
 • Fen Bilgisi Ö?retmenli?i
  52SAY-2306.831
 • Fen Bilgisi Ö?retmenli?i
  52SAY-2306.831
 • Fen Bilgisi Ö?retmenli?i (?Ö)
  52SAY-2293.874
 • Fen Bilgisi Ö?retmenli?i (?Ö)
  52SAY-2293.874
 • Fizik Ö?retmenli?i
  41SAY-2294.681
 • Fizik Ö?retmenli?i
  41SAY-2294.681
 • Frans?zca Ö?retmenli?i
  52D?L290.894
 • Frans?zca Ö?retmenli?i
  52D?L290.894
 • ?lkö?retim Matematik Ö?retmenli?i
  52SAY-2355.214
 • ?lkö?retim Matematik Ö?retmenli?i
  52SAY-2355.214
 • ?lkö?retim Matematik Ö?retmenli?i (?Ö)
  52SAY-2331.352
 • ?lkö?retim Matematik Ö?retmenli?i (?Ö)
  52SAY-2331.352
 • ?ngilizce Ö?retmenli?i
  123D?L347.774
 • ?ngilizce Ö?retmenli?i
  123D?L347.774
 • Kimya Ö?retmenli?i
  41SAY-1329.897
 • Kimya Ö?retmenli?i
  41SAY-1329.897
 • Matematik Ö?retmenli?i
  41SAY-2357.390
 • Matematik Ö?retmenli?i
  41SAY-2357.390
 • Okul Öncesi Ö?retmenli?i
  103EA-1344.590
 • Okul Öncesi Ö?retmenli?i
  103EA-1344.590
 • Okul Öncesi Ö?retmenli?i (?Ö)
  103EA-1327.908
 • Okul Öncesi Ö?retmenli?i (?Ö)
  103EA-1327.908
 • Rehberlik ve Psikolojik Dan??manl?k
  82EA-2331.618
 • Rehberlik ve Psikolojik Dan??manl?k
  82EA-2331.618
 • S?n?f Ö?retmenli?i
  103EA-2324.324
 • S?n?f Ö?retmenli?i
  103EA-2324.324
 • S?n?f Ö?retmenli?i (?Ö)
  103EA-2316.104
 • S?n?f Ö?retmenli?i (?Ö)
  103EA-2316.104
 • Sosyal Bilgiler Ö?retmenli?i
  62SÖZ-2319.657
 • Sosyal Bilgiler Ö?retmenli?i
  62SÖZ-2319.657
 • Sosyal Bilgiler Ö?retmenli?i (?Ö)
  62SÖZ-2311.806
 • Sosyal Bilgiler Ö?retmenli?i (?Ö)
  62SÖZ-2311.806
 • Tarih Ö?retmenli?i
  31SÖZ-2320.242
 • Tarih Ö?retmenli?i
  31SÖZ-2320.242
 • Türk Dili ve Edebiyat? Ö?retmenli?i
  41SÖZ-2351.752
 • Türk Dili ve Edebiyat? Ö?retmenli?i
  41SÖZ-2351.752
 • Türkçe Ö?retmenli?i
  72SÖZ-2347.741
 • Türkçe Ö?retmenli?i
  72SÖZ-2347.741
 • Zihin Engelliler Ö?retmenli?i
  52SÖZ-1350.380
 • Zihin Engelliler Ö?retmenli?i
  52SÖZ-1350.380
Di? Hekimli?i Fakültesi (?ngilizce)
 • Kont.TürT. Puan
 • Di? Hekimli?i Fakültesi (?ngilizce)
  123SAY-2346.808
 • Di? Hekimli?i Fakültesi (?ngilizce)
  123SAY-2346.808
Eczac?l?k Fakültesi
 • Kont.TürT. Puan
 • Eczac?l?k Fakültesi
  123SAY-2344.151
 • Eczac?l?k Fakültesi
  123SAY-2344.151
Fen-Edebiyat Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • Alman Dili ve Edebiyat?
  62D?L
 • Alman Dili ve Edebiyat?
  62D?L
 • Bilgi ve Belge Yönetimi
  62EA-2290.759
 • Bilgi ve Belge Yönetimi
  62EA-2290.759
 • Bilgi ve Belge Yönetimi (?Ö)
  62EA-2281.373
 • Bilgi ve Belge Yönetimi (?Ö)
  62EA-2281.373
 • Biyoloji
  67SAY-2288.140
 • Biyoloji
  67SAY-2288.140
 • Biyoloji (?Ö)
  67SAY-2274.924
 • Biyoloji (?Ö)
  67SAY-2274.924
 • Co?rafya
  41SÖZ-2315.775
 • Co?rafya
  41SÖZ-2315.775
 • Fizik
  62SAY-2275.664
 • Fizik
  62SAY-2275.664
 • ?statistik
  41SAY-2301.431
 • ?statistik
  41SAY-2301.431
 • Kimya
  72SAY-2297.032
 • Kimya
  72SAY-2297.032
 • Matematik
  72SAY-2319.948
 • Matematik
  72SAY-2319.948
 • Matematik (?Ö)
  72SAY-2305.689
 • Matematik (?Ö)
  72SAY-2305.689
 • Mütercim-Tercümanl?k (Almanca)
  41D?L303.909
 • Mütercim-Tercümanl?k (Almanca)
  41D?L303.909
 • Mütercim-Tercümanl?k (Frans?zca)
  41D?L296.409
 • Mütercim-Tercümanl?k (Frans?zca)
  41D?L296.409
 • Mütercim-Tercümanl?k (?ngilizce)
  41D?L344.967
 • Mütercim-Tercümanl?k (?ngilizce)
  41D?L344.967
 • Sosyoloji (?ngilizce)
  41EA-2310.741
 • Sosyoloji (?ngilizce)
  41EA-2310.741
 • Tarih
  72SÖZ-2309.242
 • Tarih
  72SÖZ-2309.242
 • Türk Dili ve Edebiyat?
  77SÖZ-2326.003
 • Türk Dili ve Edebiyat?
  77SÖZ-2326.003
 • Türk Dili ve Edebiyat? (?Ö)
  77SÖZ-2315.864
 • Türk Dili ve Edebiyat? (?Ö)
  77SÖZ-2315.864
Güzel Sanatlar Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • Sinema ve Televizyon
  31SÖZ-2322.843
 • Sinema ve Televizyon
  31SÖZ-2322.843
Hukuk Fakültesi
 • Kont.TürT. Puan
 • Hukuk Fakültesi
  410EA-2336.674
 • Hukuk Fakültesi
  410EA-2336.674
Hukuk Fakültesi (?Ö)
 • Kont.TürT. Puan
 • Hukuk Fakültesi (?Ö)
  410EA-2329.193
 • Hukuk Fakültesi (?Ö)
  410EA-2329.193
?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • Çal??ma Ekonomisi ve Endüstri ?li?kileri
  82EA-2304.016
 • Çal??ma Ekonomisi ve Endüstri ?li?kileri
  82EA-2304.016
 • Çal??ma Ekonomisi ve Endüstri ?li?kileri (?Ö)
  82EA-2298.761
 • Çal??ma Ekonomisi ve Endüstri ?li?kileri (?Ö)
  82EA-2298.761
 • Ekonometri
  93EA-2308.819
 • Ekonometri
  93EA-2308.819
 • Ekonometri (?Ö)
  93EA-2298.985
 • Ekonometri (?Ö)
  93EA-2298.985
 • ?ktisat
  185EA-2305.219
 • ?ktisat
  185EA-2305.219
 • ?ktisat (?ngilizce)
  72EA-2325.038
 • ?ktisat (?ngilizce)
  72EA-2325.038
 • ?ktisat (?Ö)
  185EA-2299.917
 • ?ktisat (?Ö)
  185EA-2299.917
 • ??letme
  226EA-2311.811
 • ??letme
  226EA-2311.811
 • ??letme (Almanca)
  52EA-2316.904
 • ??letme (Almanca)
  52EA-2316.904
 • ??letme (?ngilizce)
  93EA-2329.780
 • ??letme (?ngilizce)
  93EA-2329.780
 • ??letme (?Ö)
  226EA-2300.941
 • ??letme (?Ö)
  226EA-2300.941
 • ??letme Enformati?i (Almanca)
  62EA-2320.177
 • ??letme Enformati?i (Almanca)
  62EA-2320.177
 • Kamu Yönetimi (Frans?zca)
  82EA-2314.193
 • Kamu Yönetimi (Frans?zca)
  82EA-2314.193
 • Maliye
  82EA-2308.735
 • Maliye
  82EA-2308.735
 • Maliye (?Ö)
  82EA-2300.432
 • Maliye (?Ö)
  82EA-2300.432
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararas? ?li?kiler (?ngilizce)
  93EA-2326.795
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararas? ?li?kiler (?ngilizce)
  93EA-2326.795
?lahiyat Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • ?lahiyat
  257SÖZ-1360.823
 • ?lahiyat
  257SÖZ-1360.823
 • ?lahiyat (?Ö)
  257SÖZ-1341.464
 • ?lahiyat (?Ö)
  257SÖZ-1341.464
?leti?im Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • Gazetecilik
  103SÖZ-2307.216
 • Gazetecilik
  103SÖZ-2307.216
 • Gazetecilik (?Ö)
  103SÖZ-2302.827
 • Gazetecilik (?Ö)
  103SÖZ-2302.827
 • Halkla ?li?kiler ve Tan?t?m
  93SÖZ-2317.110
 • Halkla ?li?kiler ve Tan?t?m
  93SÖZ-2317.110
 • Halkla ?li?kiler ve Tan?t?m (?Ö)
  93SÖZ-2307.983
 • Halkla ?li?kiler ve Tan?t?m (?Ö)
  93SÖZ-2307.983
 • Radyo, Sinema ve Televizyon
  93SÖZ-2314.417
 • Radyo, Sinema ve Televizyon
  93SÖZ-2314.417
 • Radyo, Sinema ve Televizyon (?Ö)
  93SÖZ-2306.967
 • Radyo, Sinema ve Televizyon (?Ö)
  93SÖZ-2306.967
Mühendislik Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • Bilgisayar Mühendisli?i (?ngilizce)
  72SAY-2340.756
 • Bilgisayar Mühendisli?i (?ngilizce)
  72SAY-2340.756
 • Çevre Mühendisli?i (?ngilizce)
  47SAY-2311.828
 • Çevre Mühendisli?i (?ngilizce)
  47SAY-2311.828
 • Endüstri Mühendisli?i (?ngilizce)
  57SAY-2341.629
 • Endüstri Mühendisli?i (?ngilizce)
  57SAY-2341.629
 • Kimya Mühendisli?i
  52SAY-2326.663
 • Kimya Mühendisli?i
  52SAY-2326.663
 • Makine Mühendisli?i (?ngilizce)
  52SAY-2334.819
 • Makine Mühendisli?i (?ngilizce)
  52SAY-2334.819
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisli?i (?ngilizce)
  36SAY-2319.648
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisli?i (?ngilizce)
  36SAY-2319.648
Sa?l?k Bilimleri Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • Ebelik
  62SAY-2284.168
 • Ebelik
  62SAY-2284.168
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
  26SAY-2345.345
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
  26SAY-2345.345
 • Hem?irelik
  103SAY-2309.427
 • Hem?irelik
  103SAY-2309.427
 • Sa?l?k Yönetimi
  52EA-2310.038
 • Sa?l?k Yönetimi
  52EA-2310.038
Teknik E?itim Fakültesi 
 • Kont.TürT. Puan
 • Bilgisayar ve Kontrol Ö?retmenli?i (?ngilizce)
  52SAY-1356.004
 • Bilgisayar ve Kontrol Ö?retmenli?i (?ngilizce)
  52SAY-1356.004
 • Bilgisayar ve Kontrol Ö?retmenli?i (?Ö)
  52SAY-1340.254
 • Bilgisayar ve Kontrol Ö?retmenli?i (?Ö)
  52SAY-1340.254
 • Elektrik Ö?retmenli?i
  134SAY-1310.316
 • Elektrik Ö?retmenli?i
  134SAY-1310.316
 • Elektrik Ö?retmenli?i (?Ö)
  134SAY-1295.597
 • Elektrik Ö?retmenli?i (?Ö)
  134SAY-1295.597
 • Elektronik ve Haberle?me Ö?retmenli?i (?ngilizce)
  77SAY-1328.397
 • Elektronik ve Haberle?me Ö?retmenli?i (?ngilizce)
  77SAY-1328.397
 • Elektronik ve Haberle?me Ö?retmenli?i (?Ö)
  77SAY-1315.807
 • Elektronik ve Haberle?me Ö?retmenli?i (?Ö)
  77SAY-1315.807
 • Enerji Ö?retmenli?i
  31SAY-1264.249
 • Enerji Ö?retmenli?i
  31SAY-1264.249
 • Haz?r Giyim Ö?retmenli?i
  31SÖZ-1338.895
 • Haz?r Giyim Ö?retmenli?i
  31SÖZ-1338.895
 • Matbaa Ö?retmenli?i
  52EA-1291.895
 • Matbaa Ö?retmenli?i
  52EA-1291.895
 • Matbaa Ö?retmenli?i (?Ö)
  52EA-1279.405
 • Matbaa Ö?retmenli?i (?Ö)
  52EA-1279.405
 • Mekatronik Ö?retmenli?i
  41SAY-1343.287
 • Mekatronik Ö?retmenli?i
  41SAY-1343.287
 • Metal Ö?retmenli?i
  52SAY-1260.683
 • Metal Ö?retmenli?i
  52SAY-1260.683
 • Metal Ö?retmenli?i (?Ö)
  52SAY-1236.399
 • Metal Ö?retmenli?i (?Ö)
  52SAY-1236.399
 • Otomotiv Ö?retmenli?i
  41SAY-1306.517
 • Otomotiv Ö?retmenli?i
  41SAY-1306.517
 • Otomotiv Ö?retmenli?i (?Ö)
  41SAY-1285.407
 • Otomotiv Ö?retmenli?i (?Ö)
  41SAY-1285.407
 • Tala?l? Üretim Ö?retmenli?i
  41SAY-1311.692
 • Tala?l? Üretim Ö?retmenli?i
  41SAY-1311.692
 • Tala?l? Üretim Ö?retmenli?i (?Ö)
  41SAY-1291.726
 • Tala?l? Üretim Ö?retmenli?i (?Ö)
  41SAY-1291.726
 • Tasar?m ve Konstrüksiyon Ö?retmenli?i
  41SAY-1269.792
 • Tasar?m ve Konstrüksiyon Ö?retmenli?i
  41SAY-1269.792
 • Tekstil Ö?retmenli?i
  62SAY-1300.705
 • Tekstil Ö?retmenli?i
  62SAY-1300.705
 • Tekstil Ö?retmenli?i (?Ö)
  62SAY-1278.948
 • Tekstil Ö?retmenli?i (?Ö)
  62SAY-1278.948
 • Tekstil Terbiye Ö?retmenli?i
  31SAY-1277.482
 • Tekstil Terbiye Ö?retmenli?i
  31SAY-1277.482
T?p Fakültesi (?ngilizce)
 • Kont.TürT. Puan
 • T?p Fakültesi (?ngilizce)
  129SAY-2360.300
 • T?p Fakültesi (?ngilizce)
  129SAY-2360.300
  Bankac?l?k ve Sigortac?l?k Yüksekokulu
 • Kont.TürT. Puan
 • Aktüerya
  52SAY-1335.703
 • Aktüerya
  52SAY-1335.703
 • Bankac?l?k
  52EA-1326.307
 • Bankac?l?k
  52EA-1326.307
 • Sermaye Piyasas?
  52EA-1329.406
 • Sermaye Piyasas?
  52EA-1329.406
 • Sigortac?l?k
  52EA-1318.826
 • Sigortac?l?k
  52EA-1318.826


REKLAM
REKLAM